اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 141-156

چکیده
  با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر­گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است. در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال­های 2007-2000 برای 31 کشور ...  بیشتر