مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیش بینی CPI شهر تهران

سید صفدر حسینی؛ علی اسکندری پور

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 85-100

چکیده
  این تحقیق برای پیش­بینی شاخص CPIبا استفاده از داده­های سری زمانی صورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیش­بینی الگوی میانگین متحرک هم‌انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA)و بسط الگوی میانگین متحرک هم‌انباشته خودتوضیحی (ARIMA) است. داده­های سری زمانی در فاصله سال‌های 1381 تا 1388 مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران از بانک مرکزی ...  بیشتر

پیش بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران ( کاربرد الگوی سری زمانی )

سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 67-86

چکیده
  آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...  بیشتر