نگرشی بر علل ساختاری بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران

ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
   امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...  بیشتر

بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 109-132

چکیده
  بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است ...  بیشتر