اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

مهدیه اکبری روشن؛ عباس شاکری

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 109-142

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی داده­های فصلی سال­های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی‌بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر