اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، ، صفحه 131-170

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7671

چکیده
  اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...  بیشتر