تسهیل جابه‌جایی نیروی انسانی در سازمان‌های پیچیده: کاربردی از نظریه طراحی بازار

محسن یزدی نژاد؛ توحید فیروزان سرنقی؛ علی نصیری اقدم

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 291-314

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8570

چکیده
  یکی از مسائل سازمان‌های پیچیده مدیریت جابه‌جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می‌کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه‌ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی ...  بیشتر