تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه

محمد رضا زارع چمازکتی؛ زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی

دوره 22، شماره 85 ، تیر 1401، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/joer.2023.71903.1111

چکیده
   با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی‌ها گسترش و کمک‌های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست‌ها و برنامه ...  بیشتر