تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان‌های ایران؛ رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ هادی پیردایه

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 55-95

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8202

چکیده
  پژوهش‌های بخش مسکن نشان می‌دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدل‌سازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت می‌گیرد. در این پژوهش از داده‌های مربوط به 28 استان‌ مختلف ایران طی دوره ۱۳92 -۱۳7۹ به برآورد و مقایسه الگوهای ...  بیشتر

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب درحال توسعه

تیمور محمدی؛ ساره آقایی صفی آبادی

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-74

چکیده
    اقتصاد دانان و طرفداران محیط‌ زیست به این نتیجه رسیده‌اند که مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست‌ میطی را با خود به همراه دارد، اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت محیط ‌زیست نیزافزایش می‌یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط‌ زیست، منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس نامگذاری شده است. در این تحقیق به ...  بیشتر