نقش توسعه مالی در تبدیل رانت منابع طبیعی به سرمایه خارجی در ایران

فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدعلی ابوترابی

دوره 19، شماره 73 ، تیر 1398، ، صفحه 209-208

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10768

چکیده
  توسعه مالی یکی از کلیدیترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه‏یافتگی مالی دست پیدا کنند، می‌توانند با بهره‌گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، ...  بیشتر