اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش و بازار ناقص نیروی کار

مرضیه بهمنی؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 67-104

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10155

چکیده
  نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی ...  بیشتر

اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری کاربردی از قاعده مورک

میر حسین موسوی؛ فاطمه سرخه دهی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 123-141

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی ...  بیشتر

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 177-198

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره زمانی 1386-1353 و به‌کار‌گیری تکنیک ARDL اقدام به برآورد مدل پویای تقاضای نیروی کار شده است. نتایج حاکی از آن بوده که در کوتاه‌مدت می‌توان با استفاده از تسهیلات و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد. ضمن اینکه ...  بیشتر

برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان

ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 147-164

چکیده
  در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان ...  بیشتر

تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو

محمدرضا سعدی؛ بهاره عریانی؛ میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 145-173

چکیده
  تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی ...  بیشتر

شناسایی نقاط چرخش دورانهای اقتصادی ایران در یک زمان واقعی

تیمور محمدی؛ اسماعیل صفرزاده؛ میرحسین موسوی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 65-89

چکیده
  مسئله حائز اهمیت در دوره‌های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می‌شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه‌های درونی و بیرونی به جای می‌گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره‌ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر ...  بیشتر

تحلیل نظری وضع مالیات بهینه با توجه به الگوی تخصیص زمان

میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت‌پور؛ حسین زرین اقبالی

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 109-129

چکیده
  یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می‌رساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینه‌بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می‌کند. لذا می‌توان از این نظر ...  بیشتر

بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده‌های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

میر حسین موسوی؛ ابراهیم رضایی؛ علیرضا هیراد

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 117-155

چکیده
  سیستم‌های تقاضای مصرف‌کننده بیان می‌کند که چگونه مصرف‌کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد.این مدل‌ها، معمولاً  مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد خرد هستند که  طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می‌گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می‌کنند. در این مقاله، ابتدا دربارة ویژگیهای نظری ...  بیشتر