تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شهرام وصفی‌اسفستانی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5291

چکیده
  با توجه به رویکردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو ...  بیشتر