بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان‌های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9561

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی‌های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان‌های کشور با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده‌های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده‌های درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف ...  بیشتر