بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی

دوره 16، شماره 63 ، دی 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7582

چکیده
  از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می‌شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می‌شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری ...  بیشتر