بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر‌توزیع درآمد در ایران

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 31-48

چکیده
  توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و به‏ویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر‌این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد کننده ...  بیشتر

بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی

علی قنبری؛ انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 59-82

چکیده
  در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. ...  بیشتر

برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده‌های تابلویی

میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 247-266

چکیده
  در این مقاله از مدل‌ اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای ‌درآمدی، قیمتی‌ مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ...  بیشتر