تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

هادی رحمانی‌فضلی؛ عباس عرب مازار

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 153-182

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4204

چکیده
  این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان‌های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص‌های عمده کلان استان‌ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان‌های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص‌های ...  بیشتر