تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR

محسن مهرآرا؛ سجاد برخورداری؛ محسن بهزادی صوفیانی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-105

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4202

چکیده
  مطالعه حاضر سعی در تبیین رابطهبین مخارج دولت و تورم بهوسیله الگوی غیرخطی رگرسیو‌ن‌های انتقال هموار[1]  با استفاده از دادههای فصلی 1369:2 تا 1391:4 دارد. با متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی دولت، رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، یک مدل دو رژیمی که در آن وقفه اول رشد نقدینگی، متغیر انتقال یا آستانه است بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد. ...  بیشتر