عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8204

چکیده
  مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه‌های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی‌های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان‌های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده ...  بیشتر