تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی سرانه (مطالعه بین کشوری)

عفیفه وثوقی نیک

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 265-291

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.9567

چکیده
  در سال‌های اخیر شاخص‌های بسیاری برای سنجش آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در ‌برابر شوک‌های خارجی مطرح شده ‌است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه‌ای به شاخص‌های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه است. این بررسی ...  بیشتر