آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

ناصر خیابانی؛ محبوبه دلفان

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 67-91

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8564

چکیده
  در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی ...  بیشتر