بررسی کارایی صنعت گردشگردی با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه)

محمد حسین پورکاظمی؛ جواد رضایی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 281-301

چکیده
  مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکساست. امروزه به منظور اندازه‌گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهر گیری ی شود  که عبارتند از: 1. روشهای پارامتری 2. روشهای ناپارامتری.  در این مقاله  با توجه به روشهای ناپارامتری -که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی استواراست- به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ...  بیشتر