تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی در ایران با فیلتر کالمن

نسرین رضائی‌مقدم؛ مهدی مصطفوی؛ علی چشمی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4201

چکیده
  حفظ ثبات قیمت‌ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذاری تورم را به طور صریح پیگیری نمی‌کند، به عنوان هدف اولیه‌ سیاستگذاران پولی شناخته‌ می‌شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیاراهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که روند بلندمدت تورم را آشکار می‌کند، ...  بیشتر