بررسی همزمان ادوار تجاری اعضای اوپک

بیتا شایگانی؛ زهرا افشاری؛ بیژن بیدآباد

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 153-180

چکیده
       مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان ...  بیشتر