هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا

منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

دوره 16، شماره 62 ، مهر 1395، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22054/joer.2016.7022

چکیده
  هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می‌دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در ...  بیشتر