کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد

محمود متوسلی؛ زینب آیینی؛ ژیلا ترابی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5288

چکیده
  امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه‌ اقتصادی کشورها بشمار می‌آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره‌ور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی ...  بیشتر