نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری‌گل

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 155-179

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5292

چکیده
  در دهه­های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه­های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است.  مطالعه حاضر با بهره­گیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی ...  بیشتر