اثرگذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران.

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ فاطمه رجبی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 37-60

چکیده
  هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. ...  بیشتر