پول و اقتصاد پولی
مقایسه تطبیقی آثار تکانه‌های تراز پرداخت‌ها تحت نظام‌های ارزی مختلف: رویکرد DSGE

محمد نیک زاد؛ مهدی یزدانی؛ حسن درگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/joer.2024.75238.1154

چکیده
  تکانه‌های تراز پرداخت‌ها می‌تواند اقتصاد‌های مختلف را بنا به ساختار آن‌ها در مقیاس‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه‌ای که از مهمترین آن‌ها ایجاد چرخه‌های تجاری است که باعث می‌شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه‌های ...  بیشتر