بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ نیلوفر گرگانی فیروزجاه

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 158-202

https://doi.org/10.22054/joer.2024.75021.1148

چکیده
  در هر جامعه­ ای توجه دولتمردان، سیاست­گذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیش­تر سیاست­های اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمت­های نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروه­های مختلف کالایی ضروری به نظر ...  بیشتر