بررسی ویژگی‌های زمان ‌متغیر شبکۀ جریان اطلاعات میان شاخص‌های صنایع اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

الهام فرزانگان

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 54-86

https://doi.org/10.22054/joer.2024.74718.1145

چکیده
  جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار سرمایۀ ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزۀ آنتروپی انتقال و پویایی‌های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام‌ نشده است. در این پژوهش پویایی‌های جریان اطلاعات ...  بیشتر