تحلیلی بر وضعیت رشد قیمت زمین و مسکن و ارتباط آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران

عباس شاکری؛ الناز باقرپور اسکویی

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 7-38

https://doi.org/10.22054/joer.2023.74291.1139

چکیده
   هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال­های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه­مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس­های پایین­تر (بلندمدت) رابطه ...  بیشتر