بررسی تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید بر نقدشوندگی بازار اوراق بهادار ایران

مهدیه اکبری روشن؛ شاپور محمدی؛ جعفر عبادی

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 39-76

https://doi.org/10.22054/joer.2023.72841.1119

چکیده
   ارزش سهام شرکت­ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می­تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل داده­های ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی ...  بیشتر