تأملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف

محمود متوسلی؛ علی طیب نیا؛ محمود مشهدی احمد

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 175-206

چکیده
  کی از موضوعات تأمل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته میشود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزههای این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارائه رهنمودهای سیاستی میکنیم، از اینرو پرسش این ...  بیشتر