تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی: رویکرد متاآنالیز چندسطحی

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی‌زاده؛ محمد جواد نوراحمدی

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 37-82

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70090.1095

چکیده
   ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر ...  بیشتر