تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها: شواهدی از ایران

مهدیه رضاقلی زاده؛ بهرام محسنی ملکی؛ حمید خزایی کوهپر

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 157-192

https://doi.org/10.22054/joer.2023.68086.1066

چکیده
   قیمت نفت و نااطمینانی‌های حاصل از آن همواره به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می‌رود. همچنین به‌ عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت‌ها، معرفی می‌شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار ...  بیشتر