آزمون الگوی قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر شاخص‌های احساس: مدل SAPM

رضا طالبلو؛ مجتبی باقری تودشکی؛ محمد مهدی باقری تودشکی

دوره 22، شماره 84 ، فروردین 1401، ، صفحه 67-101

https://doi.org/10.22054/joer.2022.67623.1058

چکیده
   هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت‌گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت‌گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می‌دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی ...  بیشتر