بررسی نظری سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان قاعده‌مند در یک شبکه بانکی ناهمگن

محمد فقهی کاشانی؛ جاوید بهرامی؛ مجید امیدی

دوره 22، شماره 85 ، تیر 1401، ، صفحه 57-94

https://doi.org/10.22054/joer.2022.65497.1029

چکیده
   این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست­های احتیاطی قاعده­مند بر رقابت بانک‌ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک‌های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده­گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک‌ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض‌آمیز و یکسان ...  بیشتر