بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ الهام غلامی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 109-119

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم‌یافته با روش داده‌های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان‌کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری ...  بیشتر