اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از سیستم فازی

فتحیه مقدادیان؛ محمد لشکری؛ سید علیرضا داودی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-47

چکیده
  این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. ­در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه­ای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار ...  بیشتر