شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

سعید مشیری؛ محمد نادعلی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال‌های اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران‌های بانکی مانند هجوم بانکی ...  بیشتر