اقتصاد ایران
تحلیل خُرد ازساعات کار بازاری مردان متاهلِ دارای همسران شاغل

لیلا سادات زعفرانچی؛ مهدی گلدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2022.63345.1002

چکیده
  مردان متاهل از گروه‌های اصلی شاغلینِ بازار کار بوده و از این رو مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت‌های مورد نیاز جهت سیاستگذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل ِدارای همسرانِ شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی(CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش بر اساس داده‌های ...  بیشتر