بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عبدالرضا کرانی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 75-100

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه­های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی  افزایش یابد. ازاین‌رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه­ای ایران ارزیابی می‌کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود  ...  بیشتر