تاثیر همزمان عادات عمیق مصرفی و چسبندگی قیمت بر انتقال شوک‌های پولی و مالی در چارچوب مدل MS-DSGE

نرمین داودی؛ حسن حیدری

دوره 21، شماره 81 ، تیر 1400، ، صفحه 79-119

https://doi.org/10.22054/joer.2022.60057.965

چکیده
    عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه­ای مارک‌آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان ...  بیشتر