برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده‌های تابلویی

میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 247-266

چکیده
  در این مقاله از مدل‌ اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای ‌درآمدی، قیمتی‌ مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ...  بیشتر