تبیین جایگاه رقابت‌مندی ایران در میان سایر کشورهای جهان

جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 15-45

چکیده
  مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، ...  بیشتر