شبیه‌سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

سعید مشیری؛ امیر بهداد سلامی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 167-203

چکیده
  شبیه­ سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه­سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می­آورد. بر همین اساس با توجه به مدل­های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه­سازی شده ...  بیشتر