بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران

محمود دانشور کاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ علی فیروز زارع

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 147-166

چکیده
  تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای مؤثر بر توازن پولی محسوب می‌شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگو های مختلفی را ارائه نموده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 79-1352 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلنـــد ...  بیشتر