بررسی اثر سیاست حمایتی دولت بر سطح زیرکشت و تولید گندم در استان فارس

سید نعمت‌اله موسوی؛ حمید محمدی؛ فرزانه طاهری

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 289-307

چکیده
  سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت‌گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تأثیرگذار است. یک راه سنجش تأثیر سیاستهای قیمت‌گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی[1] می‌باشد. در این مطالعه سیاست قیمت‌گذاری دولت طی دوره 1385-1353 بر ...  بیشتر