بررسی وضعیت فقردر مناطق شهری و روستایی استان فارس

خسرو پیرائی؛ محمدرضا شهسوار

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 233-264

چکیده
  استان فارس با دارا بودن حدود 5/6 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در ...  بیشتر