پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

محسن ابراهیمی؛ علیرضا قنبری

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 173-204

چکیده
  عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی ...  بیشتر