شناسایی نقاط چرخش دورانهای اقتصادی ایران در یک زمان واقعی

تیمور محمدی؛ اسماعیل صفرزاده؛ میرحسین موسوی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 65-89

چکیده
  مسئله حائز اهمیت در دوره‌های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می‌شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه‌های درونی و بیرونی به جای می‌گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره‌ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر ...  بیشتر